Medezeggenschapsraad

Aan elke school is volgens de Wet Medezeggenschap op scholen een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. 
De MR is ingesteld ten behoeve van het overleg tussen de diverse geledingen (directie, leerkrachten, ouders en via deze de leerlingen) van school. Voor meer informatie over de MR kunt u de folder downloaden.

 

 

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met een nieuwe samenstelling van de MR. De komende periode zullen Marielle (moeder van Lars, gr. 6), Gaytrie (moeder van Shayar, gr. 6 & Ishay, gr. 3), Anoeshka (moeder van Gyaan, gr. 4 & Anaya, gr. Rood), meester Mike (gr. geel), juf Nina (gr. 3) en juf Mandy (gr. 4) enthousiast aan de slag gaan met allerlei taken in het belang van alle leerlingen, ouders en de school in het algemeen. 

 

Onze focus zal dit jaar liggen op het meer onder de aandacht brengen van een prettige communicatie tussen school en ouders en ouderparticipatie zijn. Onze doelen zijn beschreven in het MR-activiteitenplan, samen met alle andere afspraken rond de organisatie van de huidige MR. Zo bespraken we bijvoorbeeld met Jennifer de verschillende scenario's rond de sluiting en heropening van de school rond de kerstvakantie door de aangescherpte coronamaatregelen. Ook denken we mee met het lerarenteam van de school over hoe we de ouders meer kunnen betrekken bij wat er op school en in de klassen gebeurt. Zo heeft het team bijvoorbeeld kunnen afspreken dat elke groep één keer per week een update geeft op Social Schools over de dingen die spelen in de klas. Ook zullen er koffie-ochtenden worden georganiseerd voor de ouders en zijn alle leerkrachten minimaal één keer per week na schooltijd op het schoolplein te vinden om te kletsen met ouders. Tot slot vindt de MR het belangrijk om te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de TSO (tussenschoolse opvang). De komende periode gaan we hiermee aan de slag. Ook willen we in deze periode u als ouder om uw mening vragen. U hoort hier binnenkort meer over! 

 

De notulen van alle vergaderingen (6x per schooljaar) worden na iedere vergadering openbaar gemaakt op de website van Nutsschool Morgenstond. Ook houden wij u graag u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte van onze bezigheden in samenwerking met de JMR (leerling medezeggenschapsraad onder leiding van juf Nina), de OR (ouderraad) en alle andere betrokkenen die zich inzetten voor Nutsschool Morgenstond.

 

Heeft u zelf onderwerpen voor op de agenda van de MR of vragen? Dan kunt u ons mailen via mr.morgenstond@gmail.com 

 

Fijne dag namens de MR! 

Mariëlle, Gaytrie, Anoeshka, Nina, Mandy en Mike