Aanmeldprocedure

Is uw kind 3 jaar oud? Meld u dan via dit contactformulier aan voor een rondleiding. 

 

Is uw kind 4 jaar of ouder? Vul dan dit contactformulier in. Wij nemen contact met u op om u te informeren over de beschikbaarheid van een onderwijsplek en de vervolgprocedure.

Aanmeldprocedure 3 jaar oud 

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u thuisgestuurd door de gemeente. Dit ontvangt u vlak voordat uw kind drie jaar wordt. U meldt uw kind aan door het ingevulde aanmeldformulier in te leveren bij de basisschool van uw eerste keuze. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; de school neemt het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Onze school heeft een leerlingplafond.

 

Kinderen die in periode 1 (1 oktober t/m 31 december) 3 jaar oud worden, kunnen zich alleen in periode 1 aanmelden. Kinderen die een broertje of zusje hebben die zijn ingeschreven op onze school, hebben voorrang. U dient het kind aan te melden middels het aanmeldformulier en geef hierop aan of deze voorrangsregels van toepassing is.

 

U levert het aanmeldformulier in op de school van eerste keuze. Dit mag bij ons binnen de aanmeldperiode bij Marleen of Jennifer (vergeet niet de legitimatie van uw kind mee te nemen). 


Onderzoek ondersteuningsbehoeften peuters
Het bevoegd gezag van de school van aanmelding moet na de aanmelding beoordelen of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school kan daarbij gebruik maken van:
- informatie van de ouders over de eventuele beperkingen die het kind heeft in zijn deelname aan het
onderwijs;
- aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de peuterleerplek, het kinderdagverblijf of
andere betrokken organisaties, om vast te stellen welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte de
leerling heeft.

 

Wanneer de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzocht heeft, maar toch onvoldoende informatie heeft en ouders geen relevante informatie willen verstrekken, dan kan de school besluiten om de aanmelding niet te behandelen.


Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoende is vastgesteld, moet de school vervolgens onderzoeken of zij zelf door middel van doeltreffende aanpassingen de benodigde ondersteuning kan bieden. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Bij het onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden moet de school ook de mogelijkheden vanuit het samenwerkingsverband, expertise vanuit het bestuur en AanmeldenPO betrekken. De verplichting tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen geldt niet wanneer deze voor de school onevenredig belastend zijn. Daarbij kan de financiële draagkracht van de school of het belang van andere leerlingen een rol spelen.


Het schoolbestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing over de toelating van de leerling. Uitstel van deze beslissing mag niet langer dan vier weken duren. Dit betekent dat u van ons binnen ten hoogste 10 weken hoort of wij uw kind kunnen aannemen.


Inschrijving en wenperiode
Uw kind wordt definitief ingeschreven als u van ons een plaatsingsaanbod heeft ontvangen en het
inschrijfformulier bij ons inlevert (bij het inschrijfgesprek). Als uw kind bij ons op school definitief is ingeschreven, worden er met leerkracht(en) en ouder(s) afspraken gemaakt over de wenperiode voordat het kind vier jaar wordt. De leerkracht neemt contact op met ouders en overlegt op welke dag(del)en de kleuter gaat wennen. De wenperiode wordt afgestemd op het kind, zodat hij/zij zo goed mogelijk kan 'landen' in de klas. In de wenperiode vindt er een intakegesprek plaats met leerkracht(en) en ouder(s). Wij laten in de maand juli geen nieuwe kinderen wennen of starten op school, in verband met de drukke periode van het afronden van het schooljaar. Met de ouders van kinderen die in de maand december of juni 4 jaar worden, overlegt de leerkracht wanneer het kind gaat starten op school. Dit heeft te maken met de drukte van de (feest)maand.


Kinderen kunnen pas wennen en starten op Nutsschool Morgenstond wanneer zij zindelijk zijn.

 

Aanmeldprocedure 4 jaar of ouder 

Aanmeldingen kunnen worden gedaan tót drie weken voorafgaand aan de zomervakantie. In de laatste drie weken van het schooljaar zijn wij namelijk niet in staat de ondersteuningsbehoeften te onderzoeken.


Daarna hanteren wij de volgende procedure:
- Eerst beoordelen we of er plaats is in het betreffende leerjaar. De school bepaalt óf en in welke groep een leerling geplaatst wordt. We hanteren een maximaal aantal leerlingen van 24 in een groep.;
- Nutsschool Morgenstond vraagt informatie op over de leerling bij de huidige school, om zijn/haar onderwijsbehoeften in kaart te brengen (zie paragraaf hieronder);
- Indien nodig komt de leerling ter observatie in de klas waar hij/zij vermoedelijk geplaatst gaat
worden;
- Daarnaast wordt de leerling indien nodig op onze school getoetst door de intern begeleider. Dit met als doel het juiste niveau van het kind vast te stellen en te bekijken of wij de leerling de begeleiding en zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft;
- Als wij de begeleiding en zorg, door wat voor omstandigheden dan ook, niet kunnen bieden,
behouden wij ons het recht voor om een leerling niet toe te laten;
- Als wij de leerling toelaten, ontvangt onze school een onderwijskundig rapport, vóór de
plaatsingsdatum, van de vorige school. Dit is een verantwoordelijkheid van de vorige school.

 

Onderzoek ondersteuningsbehoeften van kinderen die van een andere school komen
Het bevoegd gezag van de school van aanmelding moet na de aanmelding beoordelen of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school kan daarbij gebruik maken van:
- informatie van de ouders over de eventuele beperkingen die het kind heeft in zijn deelname aan het
onderwijs;
- het onderwijskundig rapport (OKR) van de huidige school;
- aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de huidige school en/of andere betrokken
organisaties, om vast te stellen welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

 Wanneer de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzocht heeft, maar toch
onvoldoende informatie heeft en ouders geen relevante informatie willen verstrekken, dan kan de
school besluiten om de aanmelding niet te behandelen.


Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoende is vastgesteld, moet de school vervolgens onderzoeken of zij zelf door middel van doeltreffende aanpassingen de benodigde ondersteuning kan bieden. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Bij het onderzoek naar de ondersteuningsmogelijkheden moet de school ook de mogelijkheden vanuit het samenwerkingsverband en expertise vanuit het bestuur betrekken. De verplichting tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen geldt niet wanneer deze voor de school onevenredig belastend zijn. Daarbij kan de financiële draagkracht van de school of het belang van andere leerlingen een rol spelen. Het schoolbestuur neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing over de toelating van de leerling. Uitstel van deze beslissing mag niet langer dan vier weken duren. Dit betekent dat u van ons binnen ten hoogste 10 weken hoort of wij uw kind kunnen aannemen.