Het laatste nieuws

10 oktober 2022

Spannende maanden groep 8

Groep 8 staat als spannend jaar te boek, het is immers het jaar van ‘het advies’. Maar hoe komt zo een schooladvies nu eigenlijk tot stand?  

Op Nutsschool Morgenstond volgen we de leerlingen jarenlang. Vanaf groep 3 wordt er twee keer per jaar de Cito-toets afgenomen. Met deze toetsen volgen wij de (cognitieve) ontwikkeling van uw kind. Aangezien deze toetsen over een langere periode een beeld geven van uw kind, is de Citotoets een belangrijk instrument om het advies te bepalen. Daarnaast spelen observaties als (huis)werkhouding, concentratie, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen een grote rol.  


In groep 8 zijn er echter drie extra middelen waarmee wij het advies van uw kind nog beter kunnen bepalen en onderbouwen. 

In september wordt het Drempelonderzoek afgenomen. Bij deze toets worden vijf gebieden getoetst: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en taalverzorging. Uit deze toets komt een score die een indicatie geeft voor een schooladvies (bijv. vmbo-tl of havo).  

In oktober volgt de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Deze toets wordt afgenomen door een gediplomeerde medewerker van Bazalt (voorheen het HCO) en bestaat uit drie taken verbale (talige) vaardigheden en drie taken symbolische (wiskundige) vaardigheden. Uit dit onderzoek komt een score die wederom een indicatie is voor het uiteindelijke advies. 

Tot slot volgt in april de Landelijke Eindtoets (Eindcito). Tijdens deze drie dagen worden taal, rekenen en wereldoriëntatie getoetst. De resultaten van de eerste twee onderdelen geven een gemiddelde score aan tussen de 500 en de 550. Deze scores zijn gekoppeld aan schooladviezen. Met deze toets kan het eerder gegeven schooladvies (eind november) worden bevestigd of verhoogd. Indien de score van de Eindcito lager uitvalt van het gegeven schooladvies, blijft het advies onveranderd. Verhoging vindt plaats als de score significant hoger is dan het eerder gegeven schooladvies.  

  

Door gebruik te maken van zowel toetsen (‘data’) als observaties, kunnen we een zo passend mogelijk advies aan uw kind geven, zodat hij of zij een mooie start kan maken in het voortgezet onderwijs.