Medezeggenschapsraad

Aan elke school is volgens de Wet Medezeggenschap op scholen een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is ingesteld ten behoeve van het overleg tussen de diverse geledingen (directie, leerkrachten, ouders en via deze de leerlingen) van school.
Doel van de MR?

Het gaat de MR om het totale reilen en zeilen in en om de school. Een belangrijke taak van de MR is een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

  • vertegenwoordigers van de ouders;
  • vertegenwoordigers van het personeel.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit zes leden: drie ouders, die worden gekozen door de ouders en drie leerkrachten, die worden gekozen door het team van de school. De kandidaten kunnen zich 1 keer herkiesbaar stellen voor een tweede periode van twee jaar. Daarna niet meer. De MR stelt het zeer op prijs dat iedere ouder, die dat wenst, zich tot één van de MR-leden kan wenden voor informatie, vragen en/of opmerkingen.

 

Wie zijn de MR-leden?

Namens de ouders zijn dit:

dhr. R. (Ronald) Boedhoe (voorzitter), vader van Sunaina, groep 4

 

dhr. M. (Michael) Eerens (vice-voorzitter), vader van Jayshree, groep 4

 

Mw. C. (Chandra) Ramjiawan (lid), moeder van Yannick, groep 6

 

Namens de leerkrachten zijn dit:

 

Dhr. D. M. (Dick) van Buren (lid), "meester Van Buren", groep 8

 

Mw. N. (Nynke) van der Zee (lid), "juf Nynke", Intern begeleider

 

Mw. M. (Marjolijn) van der Valk (lid), "juf Marjolijn", groep blauw

 

Bereikbaarheid MR

De MR is bereikbaar via MijnSchoolInfo op het volgende emailadres: mrnutsschoolmorgenstond@hotmail.com 

De MR zal haar best doen om uw vragen en opmerkingen zo goed mogelijk te behandelen.

 

Vergaderingen MR

De MR vergadert minstens zesmaal per jaar. De vergaderdata en notulen van de MR zijn op de MijnSchoolInfo-app te vinden. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Namens het bestuur is de directie van de school op verzoek van de MR aanwezig bij de vergadering.

 

Rechten en bevoegdheden van de MR

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen en in het regelement. 

De MR heeft de onderstaande rechten en bevoegdheden:

  • Instemmingsbevoegdheid
  • Adviesbevoegdheid
  • Informatierecht
  • Initiatiefrecht

De MR-leden

31 augustus 2017