Aanmeldprocedure

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2018 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar 3 jaar. Kijkt u voor meer informatie op http://scholenwijzer.denhaag.nl/

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht op uw huisadres.

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2015? Neem dan contact op met de school.

Ouders die bezig zijn met het kiezen van een basisschool voor hun kind(eren), kunnen zich opgeven voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek informeert de directeur de ouders over de school. Na afloop van dit gesprek krijgen de ouders een aanmeldingsformulier mee. Wanneer een groep vol zit (28 leerlingen) kunnen wij niet tot plaatsing over gaan. Kinderen die een broertje of zusje hebben die de school reeds bezoekt, hebben voorrang, dat geldt ook als uw kind naar de voorschoolse voorziening gaat waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Acrobaten. Voor tweelingen geldt dat we de kinderen ten behoeve van de eigen ontwikkeling apart plaatsen.

Procedure voor kinderen jonger dan 4 jaar: Als uw kind bij ons op school definitief is ingeschreven, is de procedure als volgt:

  • De week voor het kind 4 jaar wordt, is er een wenweek. De nieuwe kleuter mag de ochtenden op school wennen (niet overblijven);
  • Na een periode van ongeveer 4 tot 6 weken nodigt de leerkracht van de betreffende kleutergroep de ouders uit voor een KOE-gesprek (Kennismaken, Oriëntatie en Evaluatie).

Wij adviseren de ouders van kinderen die in de maand december 4 jaar worden hun kind na de kerstvakantie (begin januari) te laten starten in groep 1. Pedagogische redenen liggen hieraan ten grondslag. Deze feestmaand brengt namelijk grote drukte en spanningen met zich mee. Begin januari kunnen de 4-jarigen rustig starten en wennen. Dit geldt ook voor de laatste weken van het schooljaar. In verband met de eindactiviteiten die dan plaatsvinden, is dit een heel onrustige periode. Deze 4-jarigen starten dan in groep 1 bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Aanmelding van kinderen die van een andere school komen: Ouders met kinderen die, om wat voor reden dan ook, van een andere school komen, hebben altijd een uitgebreid informatie- en intakegesprek. Hierbij is de procedure als volgt:

  • Eerst kijken we of er plaats is in het betreffende leerjaar. De school bepaalt óf en in welke groep een leerling geplaatst wordt;         
  • Elke nieuwe tussentijds instromende leerling komt 2 dagen ter observatie in de klas waar hij/zij vermoedelijk geplaatst gaat worden;          
  • Daarnaast wordt de leerling op onze school getoetst door de intern begeleider, indien nodig. Dit heeft als doel het juiste niveau van het kind vast te stellen. Dit is nodig om de leerling de begeleiding en zorg te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft;          
  • Van de school die de leerling verlaat, ontvangen wij een onderwijskundig rapport, vóór de plaatsingsdatum;         
  • Er wordt contact gezocht met de vorige school; 
  • En ouders dienen akkoord te gaan met inzage van de school in alle rapportages van de peuterspeelzaal;       
  • Als wij de begeleiding en zorg, door wat voor omstandigheden dan ook, niet kunnen bieden, behouden wij ons het recht voor om een leerling niet toe te laten.